当前位置:首页 > 香港剧 > 龙卷风暴之天怒_91-下分-商人 >

莫上凤凰山顶望,龙卷冬青谁认旧陵邱?###mò shàng fèng huáng shān dǐng wàng ,dōng qīng shuí rèn jiù líng qiū  ?

谁谓吾徒犹爱日,风暴参横月落不曾知 。###shuí wèi wú tú yóu ài rì ,cān héng yuè luò bú céng zhī 。横看成岭侧成峰,龙卷远近高低各不同。###héng kàn chéng lǐng cè chéng fēng ,yuǎn jìn gāo dī gè bú tóng 。

龙卷风暴之天怒_91-下分-商人

不识庐山真面目,风暴只缘身在此山中 。###bú shí lú shān zhēn miàn mù ,zhī yuán shēn zài cǐ shān zhōng 。功名富贵两蜗角,龙卷险阻艰难一酒杯 。###gōng míng fù guì liǎng wō jiǎo ,xiǎn zǔ jiān nán yī jiǔ bēi 。百体观来身是幻,风暴万夫争处首先回。###bǎi tǐ guān lái shēn shì huàn ,wàn fū zhēng chù shǒu xiān huí 。

龙卷风暴之天怒_91-下分-商人

飞花两岸照船红 ,龙卷百里榆堤半日风。###fēi huā liǎng àn zhào chuán hóng ,bǎi lǐ yú dī bàn rì fēng 。卧看满天云不动,风暴不知云与我俱东。###wò kàn mǎn tiān yún bú dòng ,bú zhī yún yǔ wǒ jù dōng 。

龙卷风暴之天怒_91-下分-商人

相携话别郑原上,龙卷共道长途怕雪泥。###xiàng xié huà bié zhèng yuán shàng ,gòng dào zhǎng tú pà xuě ní 。

归骑还寻大梁陌,风暴行人已度古崤西。###guī qí hái xún dà liáng mò ,háng rén yǐ dù gǔ xiáo xī 。眼前欲尽情何限。风外南枝无一半 。东君何事莫教开,龙卷及至如今都不管。###yǎn qián yù jìn qíng hé xiàn 。fēng wài nán zhī wú yī bàn 。dōng jun1 hé shì mò jiāo kāi ,龙卷jí zhì rú jīn dōu bú guǎn 。

高楼三弄休吹趱。一片惊人肠欲断。杏花开后莫嫌衰,风暴如豆青时君细看。###gāo lóu sān nòng xiū chuī zǎn 。yī piàn jīng rén cháng yù duàn 。xìng huā kāi hòu mò xián shuāi  ,风暴rú dòu qīng shí jun1 xì kàn 。舣兰舟。十分端是载离愁。练波送远 ,龙卷屏山遮断,龙卷此去难留。相从争奈,心期久要,屡更霜秋 。叹人生、杳似萍浮 。又翻成轻别,都将深恨,付与东流。###yǐ lán zhōu  。shí fèn duān shì zǎi lí chóu 。liàn bō sòng yuǎn ,píng shān zhē duàn  ,cǐ qù nán liú  。xiàng cóng zhēng nài ,xīn qī jiǔ yào ,lǚ gèng shuāng qiū 。tàn rén shēng 、yǎo sì píng fú 。yòu fān chéng qīng bié ,dōu jiāng shēn hèn  ,fù yǔ dōng liú 。

想斜阳影里 ,风暴寒烟明处,风暴双桨去悠悠。爱渚梅、幽香动,须采掇、倩纤柔。艳歌粲发,谁传馀韵,来说仙游。念故人、留此遐洲。但春风老后,秋月圆时,独倚西楼。###xiǎng xié yáng yǐng lǐ ,hán yān míng chù ,shuāng jiǎng qù yōu yōu 。ài zhǔ méi 、yōu xiāng dòng ,xū cǎi duō 、qiàn xiān róu 。yàn gē càn fā ,shuí chuán yú yùn ,lái shuō xiān yóu 。niàn gù rén 、liú cǐ xiá zhōu 。dàn chūn fēng lǎo hòu ,qiū yuè yuán shí ,dú yǐ xī lóu 。龙卷绛唇初点粉红新。凤镜临妆已逼真 。苒苒钗头香趁人。惜芳晨。玉骨冰姿别是春。###jiàng chún chū diǎn fěn hóng xīn 。fèng jìng lín zhuāng yǐ bī zhēn 。rǎn rǎn chāi tóu xiāng chèn rén 。xī fāng chén 。yù gǔ bīng zī bié shì chūn 。

安哥拉剧