当前位置:首页 > 白俄罗斯剧 > 杰森一家_集结号-代理-上下 >

帘消宝篆卷宫罗。蜂蝶扑飞梭 。一样东风,杰森燕梁莺院,杰森那处春多。###lián xiāo bǎo zhuàn juàn gōng luó 。fēng dié pū fēi suō 。yī yàng dōng fēng ,yàn liáng yīng yuàn ,nà chù chūn duō 。

须信自有家传,杰森中庸一卷,杰森是长生真箓。借问洛阳归去后,几度桃开桃熟。十九年间,梦回天上,再见棠阴绿。相将促观,已闻沙路新筑。###xū xìn zì yǒu jiā chuán ,zhōng yōng yī juàn ,shì zhǎng shēng zhēn lù 。jiè wèn luò yáng guī qù hòu ,jǐ dù táo kāi táo shú 。shí jiǔ nián jiān  ,mèng huí tiān shàng ,zài jiàn táng yīn lǜ 。xiàng jiāng cù guān ,yǐ wén shā lù xīn zhù 。杰森柳阴庭院。帘约风前燕。着雨荷花红半敛。消得盈盈绿扇。###liǔ yīn tíng yuàn 。lián yuē fēng qián yàn 。zhe yǔ hé huā hóng bàn liǎn 。xiāo dé yíng yíng lǜ shàn 。

杰森一家_集结号-代理-上下

竹光野色生寒 。玉纤雪藕冰盘。长记酒醒人静,杰森暗香吹月栏干。###zhú guāng yě sè shēng hán 。yù xiān xuě ǒu bīng pán  。zhǎng jì jiǔ xǐng rén jìng ,杰森àn xiāng chuī yuè lán gàn 。气和玉烛,杰森睿化著鸿明。缇管一阳生 。郊禋盛礼燔柴毕,杰森旋轸凤凰城。森罗仪卫振华缨 。载路溢欢声。皇图大业超前古,垂象泰阶平。(和声)###qì hé yù zhú ,ruì huà zhe hóng míng 。tí guǎn yī yáng shēng 。jiāo yīn shèng lǐ fán chái bì ,xuán zhěn fèng huáng chéng 。sēn luó yí wèi zhèn huá yīng 。zǎi lù yì huān shēng 。huáng tú dà yè chāo qián gǔ ,chuí xiàng tài jiē píng 。(hé shēng )岁时丰衍,杰森九土乐升平。睹环海澄清。道高尧舜垂衣治 ,杰森日月并文明。嘉禾甘露登歌荐,云物焕祥经。兢兢惕惕持谦德,未许禅云亭。###suì shí fēng yǎn ,jiǔ tǔ lè shēng píng 。dǔ huán hǎi chéng qīng 。dào gāo yáo shùn chuí yī zhì ,rì yuè bìng wén míng 。jiā hé gān lù dēng gē jiàn  ,yún wù huàn xiáng jīng 。jīng jīng tì tì chí qiān dé ,wèi xǔ chán yún tíng 。

杰森一家_集结号-代理-上下

三山腊雪才消,杰森夜来谁转回寅斗。试灯帘幕,杰森送寒幡胜,暗香携手。少日欢娱,旧游零落,异乡歌酒。到而今,生怕春来太早,空赢得、两眉皱。###sān shān là xuě cái xiāo ,yè lái shuí zhuǎn huí yín dòu 。shì dēng lián mù ,sòng hán fān shèng ,àn xiāng xié shǒu 。shǎo rì huān yú ,jiù yóu líng luò ,yì xiāng gē jiǔ 。dào ér jīn ,shēng pà chūn lái tài zǎo ,kōng yíng dé 、liǎng méi zhòu 。春到兰湖少住,杰森肯殷勤、杰森访梅寻柳。相思人远,带围宽减,粉痕消瘦 。双燕无凭,尺书难表,甚时回首 。想画栏,倚遍东风,闲负却、桃花咒。###chūn dào lán hú shǎo zhù ,kěn yīn qín 、fǎng méi xún liǔ 。xiàng sī rén yuǎn ,dài wéi kuān jiǎn ,fěn hén xiāo shòu 。shuāng yàn wú píng ,chǐ shū nán biǎo ,shèn shí huí shǒu 。xiǎng huà lán ,yǐ biàn dōng fēng ,xián fù què 、táo huā zhòu 。

杰森一家_集结号-代理-上下

云淡天垂野 。望晴郊、杰森疏烟半卷,杰森断虹低跨。老树连阴藏远景,十里湖光照夜。看不尽 、真山图画。春满轩窗无着处,更银蟾、冷浸鸳鸯瓦。人共境,转幽雅。###yún dàn tiān chuí yě 。wàng qíng jiāo 、shū yān bàn juàn ,duàn hóng dī kuà 。lǎo shù lián yīn cáng yuǎn jǐng ,shí lǐ hú guāng zhào yè 。kàn bú jìn 、zhēn shān tú huà 。chūn mǎn xuān chuāng wú zhe chù ,gèng yín chán 、lěng jìn yuān yāng wǎ 。rén gòng jìng ,zhuǎn yōu yǎ 。

文章太守归来也。似当年、杰森和靖风流,杰森小孤山下。问讯佩兰餐菊友,曾约梅兄入社。待付与、竹臞陶写 。尘外间寻行乐地,任傍人、歌舞喧台榭。诗世界,有王谢。###wén zhāng tài shǒu guī lái yě 。sì dāng nián 、hé jìng fēng liú ,xiǎo gū shān xià 。wèn xùn pèi lán cān jú yǒu  ,céng yuē méi xiōng rù shè 。dài fù yǔ 、zhú qú táo xiě 。chén wài jiān xún háng lè dì ,rèn bàng rén 、gē wǔ xuān tái xiè 。shī shì jiè ,yǒu wáng xiè  。何用草书夸神速,杰森开卷戃怳令人愁 。###hé yòng cǎo shū kuā shén sù ,kāi juàn tǎng huǎng lìng rén chóu 。

我尝好之每自笑,杰森君有此病何年瘳。###wǒ cháng hǎo zhī měi zì xiào ,jun1 yǒu cǐ bìng hé nián chōu 。自言其中有至乐,杰森适意无异逍遥游。###zì yán qí zhōng yǒu zhì lè ,shì yì wú yì xiāo yáo yóu 。

近者作堂名醉墨,杰森如饮美酒销百忧。###jìn zhě zuò táng míng zuì mò ,rú yǐn měi jiǔ xiāo bǎi yōu 。乃知柳子语不妄,杰森病嗜土炭如珍羞。###nǎi zhī liǔ zǐ yǔ bú wàng ,bìng shì tǔ tàn rú zhēn xiū 。

英国剧